COLLEGE ACHIEVERS

SL.NO NAME COURSE YEAR RANK PHOTO
1 Kum. Geeta Hanumesh Acharya M.Sc
(Physics)
2018 1st
2 Kum. Shweta T Lakkundi M.A
(English)
2017 5th
3 Kum. Sharanamma S Police Patil M.Sc
(Physics)
2017 5th
4 Kum. Kannis M Gunnalli M.Sc
(Physics)
2017 3rd
5 Kum. Shakina Banu M.Sc (Physics) 2016 4th
6 Kum. Neela S Tevarannavar B.Sc 2015 9th
7 Kum. Varsha Balrecha B.Com 2014 4th
8 Kum. Saijal Jain B.Com 2014 2nd
9 Kum. Poonam Jain B.Com 2012 9th
10 Kum. Shobha G. Taleda B.Com 2008 6th
11 Kum. Neeta S. Mehta B.Com 2008 1st
12 Shashikant P. Kalal B.A 2006 10th
13 Mohammed Vasim B.Sc 2005 8th
14 Kum.Gousiya Begum B.Com 2005 3rd
15 Khasimsab B.Com 2000 7th
16 Parvatayya N. Hirematha B.A 1998 6th
17 Kum.Vaani Kantli B.A 1998 5th
18 Kum. Nanda Kadi B.Sc 1996 9th
19 Kum. Geeta Achar B.Sc 1992 3rd
20 Shivakumar Malimatha B.Com 1988 9th
21 Kum. Indira Madinoor B.Com 1987 10th
22 Gavisiddappa Gadag B.Com 1986 5th